មួកសុវត្ថិភាពដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព

  • មួកសុវត្ថិភាព, ភាពដូចគ្នាថ្មី។

    ច្បាប់ថ្មីស្តីពីការអនុម័តមួកសុវត្ថិភាពសម្រាប់យានជំនិះកង់ពីរត្រូវបានរំពឹងទុកសម្រាប់រដូវក្តៅឆ្នាំ 2020។ បន្ទាប់ពីរយៈពេល 20 ឆ្នាំ ការអនុម័ត ECE 22.05 នឹងចូលនិវត្តន៍ដើម្បីធ្វើផ្លូវសម្រាប់ ECE 22.06 ដែលបង្កើតការច្នៃប្រឌិតសំខាន់ៗសម្រាប់សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍។តោះមើលថាតើវាជាអ្វី។អ្វី C...
    អាន​បន្ថែម