ផ្សេងៗ

  • ECE 22.06 ការធ្វើតេស្តស្តង់ដារបានឆ្លងកាត់

    រំភើបណាស់ក្នុងការប្រាប់អ្នកថា មួកសុវត្ថិភាពរបស់យើងបានឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្ត ECE 22.06!នៅថ្ងៃទី 13 ខែមេសា ឆ្នាំ 2022 យើងបានទទួលព័ត៌មានចុងក្រោយថា ផលិតផលរបស់យើងពេញមុខ A600 និងបិទផ្លូវ A800 បានឆ្លងកាត់ការសាកល្បងនៃស្តង់ដារ ECE 22.06 ហើយយើងនឹងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រទាក់ទងនឹង ECE 22.06 ចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុង...
    អាន​បន្ថែម